Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA
Jordan
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ?Jordan? zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – ?Prawo
o stowarzyszeniach? (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie
i statucie.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą działania miasto Polkowice, adres: Stowarzyszenie ?Jordan?
ul. B. Kominka 18
59-100Polkowice

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym również własnych członków.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się logo zawierającym nazwę i symbole zatwierdzone przez Zarząd.

§ 6

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział II.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Aktywizowanie społeczności lokalnych wokół idei budowy, zorganizowania
i prowadzenia całodobowego domu opieki,
b) Wybudowanie, zorganizowanie i prowadzenie całodobowego domu opieki dla ludzi, których głównym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, bądź też inne wiarygodne źródło finansowania zapewniające swoje utrzymanie zgodnie z warunkami umowy zamieszkania w całodobowym domu opieki,
c) Pomoc duchowa i materialna dla pensjonariuszy całodobowego domu opieki,
d) Edukacja społeczna uwrażliwiająca na potrzeby ludzi starszych,
e) Propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia,
f) Kształtowanie i wykorzystanie wolontariatu dla ludzi wymagających pomocy fizycznej,
g) Opieka medyczna na zasadach i w ramach Zakładu Opieki Leczniczej ? ZOL,

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego realizowany jest w całości dla celów Stowarzyszenia wymienionych w §7 pkt.1, a działalności odpłatnej dla celów w §7 pkt.1b i pkt.1g.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) Aktywną działalność popularyzatorską oraz upowszechnianie celów Stowarzyszenia,
b) Promowanie celów działalności Stowarzyszenia w prasie, radio, telewizji
i w internecie,
c) Organizowanie spotkań dla propagowania tematyki związanej z realizacją celów statutowych,
d) Popularyzację wiedzy na temat problemów i potrzeb ludzi w starszym wieku,
e) Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie oddziaływań mających na celu utrzymanie zdrowia, dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej,
f) Opiekę duszpasterską sprawowaną przez osobę duchowną ze zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Polkowicach oraz osoby przez nią wyznaczone,
g) Organizowanie zdrowego trybu życia,
h) Wspieranie dzieci i młodzieży, która pragnie pomagać ludziom w starszym wieku,
i) Organizowanie seminariów, pokazów, odczytów, konkursów o tematyce związanej z realizacją celów statutowych,
j) Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami,
k) Pozyskiwanie środków finansowych do realizacji zadań statutowych, między innymi poprzez organizowanie różnego typu akcji.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje społeczne, które uznają cele Stowarzyszenia i przyjmują obowiązek udziału w ich realizacji.
2. Członkom zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach ,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – zainteresowany działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po jego rejestracji, stają się wszyscy jego Założyciele, którzy uchwalili statut.
3. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna kościół, inne związki wyznaniowe lub organizacja, która aprobuje statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
2. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pełnomocnego przedstawiciela.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału w działalności i wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków, propozycji i uwag w zakresie działania Stowarzyszenia określonego statutem.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni,
z wyłączeniem §13 pkt.1b i 2c.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd za prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem oraz za nie przestrzeganie uchwał władz,
d) śmierć członka,
e) likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16

Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego lub członka Zarządu bezwzględną większością głosów.

§ 17

O skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia zawiadamia się go na piśmie
w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu służy prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie prawa członkowskie odwołującego się ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Rozdział V.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd powiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania.
3. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o rejestracji stowarzyszenia, na zasadach określonych w pkt. 2.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
3. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winni swój pisemny wniosek uzasadnić i określić jakie sprawy mają być przedmiotem obrad.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do uczestnictwa członków.
3. Głosowania są jawne. Na żądanie co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania Członków przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Przewodniczącego,
b) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
c) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
f) zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych,
g) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia i kwestii wykluczenia członkowska,
i) podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym Przewodniczący.
3. Zarząd na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,
e) określenie zasad opłacania składek członkowskich,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przed upływem kadencji z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Zarząd uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział VII.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 27

1. Do podejmowania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych
i majątkowych przekraczających kwotę 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz składania oświadczeń woli w innych sprawach niż wyżej wymienione z wyłączeniem pkt 2 upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.
2. W sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu upoważniony jest każdy
z członków Zarządu.
Za sprawy zwykłego zarządu uważa się między innymi:
a) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
b) podpisywanie deklaracji podatkowych i innych,
c) podpisywanie dokumentów ZUS : rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
d) podpisywanie dokumentów księgowych w ramach prowadzonej księgowości z wyłączeniem dokumentów sprawozdawczych rocznych,
3. Osobami uprawnionym do prowadzenia spraw wewnętrznych Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VIII.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz uchwala regulamin swojej pracy.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie władz Stowarzyszenia.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, ale przynajmniej 1 raz w roku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, że szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
c) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 30

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Komisja uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział IX.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, nawiązki sądowe, sponsoring, granty, itp.,
c) dobrowolne wpłaty członków wspierających z kraju i zagranicy,
d) dochody z działalności Stowarzyszenia,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia, nadwyżka przychodów nad kosztami
i inne źródła np. kredyty, pożyczki,
f) środki pozyskane ze zbiórek publicznych,
g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
h) dotacje udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział X.

WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Wybory do organów Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym
z pośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ten z kandydatów, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów zarządza się dodatkowe głosowanie na 2 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
Brak rozstrzygnięcia w tej turze wymaga ponownego zgłaszania kandydatów
i przeprowadzenia wyborów.
3. Do wyboru pozostałych członków władz Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość oddanych głosów a w skład władz wchodzą osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów i w ten sposób zostanie przekroczona liczba osób wybieranych w skład władz Stowarzyszenia, zarządza się dodatkowe głosowanie na te osoby, a wybrana zostanie ta osoba, która w kolejnym głosowaniu uzyska największą ilość głosów.

Rozdział XI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Uchwalenie zmian statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu jego majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Sokół Bogusław

2. Szczyrbaty Władysław

3. Olczyńska Ewa

Zarząd PDF Drukuj Email
Przewodniczący – Bogusław Sokół

Wiceprzewodniczący – Władysław Szczyrbaty

Skarbnik – Ewa Olczyńska

Numery telefonów na stronie „Kontakt”

Statut PDF Drukuj Email

STATUT
STOWARZYSZENIA
?Jordan?
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ?Jordan? zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – ?Prawo
o stowarzyszeniach? (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie
i statucie.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą działania miasto Polkowice, adres: Stowarzyszenie ?Jordan?
ul. B. Kominka 18
59-100Polkowice

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym również własnych członków.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się logo zawierającym nazwę i symbole zatwierdzone przez Zarząd.

§ 6

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział II.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Aktywizowanie społeczności lokalnych wokół idei budowy, zorganizowania
i prowadzenia całodobowego domu opieki,
b) Wybudowanie, zorganizowanie i prowadzenie całodobowego domu opieki dla ludzi, których głównym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, bądź też inne wiarygodne źródło finansowania zapewniające swoje utrzymanie zgodnie z warunkami umowy zamieszkania w całodobowym domu opieki,
c) Pomoc duchowa i materialna dla pensjonariuszy całodobowego domu opieki,
d) Edukacja społeczna uwrażliwiająca na potrzeby ludzi starszych,
e) Propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia,
f) Kształtowanie i wykorzystanie wolontariatu dla ludzi wymagających pomocy fizycznej,
g) Opieka medyczna na zasadach i w ramach Zakładu Opieki Leczniczej ? ZOL,

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego realizowany jest w całości dla celów Stowarzyszenia wymienionych w §7 pkt.1, a działalności odpłatnej dla celów w §7 pkt.1b i pkt.1g.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) Aktywną działalność popularyzatorską oraz upowszechnianie celów Stowarzyszenia,
b) Promowanie celów działalności Stowarzyszenia w prasie, radio, telewizji
i w internecie,
c) Organizowanie spotkań dla propagowania tematyki związanej z realizacją celów statutowych,
d) Popularyzację wiedzy na temat problemów i potrzeb ludzi w starszym wieku,
e) Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie oddziaływań mających na celu utrzymanie zdrowia, dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej,
f) Opiekę duszpasterską sprawowaną przez osobę duchowną ze zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Polkowicach oraz osoby przez nią wyznaczone,
g) Organizowanie zdrowego trybu życia,
h) Wspieranie dzieci i młodzieży, która pragnie pomagać ludziom w starszym wieku,
i) Organizowanie seminariów, pokazów, odczytów, konkursów o tematyce związanej z realizacją celów statutowych,
j) Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami,
k) Pozyskiwanie środków finansowych do realizacji zadań statutowych, między innymi poprzez organizowanie różnego typu akcji.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje społeczne, które uznają cele Stowarzyszenia i przyjmują obowiązek udziału w ich realizacji.
2. Członkom zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach ,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – zainteresowany działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po jego rejestracji, stają się wszyscy jego Założyciele, którzy uchwalili statut.
3. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna kościół, inne związki wyznaniowe lub organizacja, która aprobuje statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
2. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pełnomocnego przedstawiciela.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału w działalności i wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków, propozycji i uwag w zakresie działania Stowarzyszenia określonego statutem.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni,
z wyłączeniem §13 pkt.1b i 2c.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd za prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem oraz za nie przestrzeganie uchwał władz,
d) śmierć członka,
e) likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16

Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego lub członka Zarządu bezwzględną większością głosów.

§ 17

O skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia zawiadamia się go na piśmie
w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu służy prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie prawa członkowskie odwołującego się ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Rozdział V.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd powiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania.
3. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o rejestracji stowarzyszenia, na zasadach określonych w pkt. 2.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
3. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winni swój pisemny wniosek uzasadnić i określić jakie sprawy mają być przedmiotem obrad.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do uczestnictwa członków.
3. Głosowania są jawne. Na żądanie co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania Członków przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Przewodniczącego,
b) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
c) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
f) zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych,
g) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia i kwestii wykluczenia członkowska,
i) podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym Przewodniczący.
3. Zarząd na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,
e) określenie zasad opłacania składek członkowskich,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przed upływem kadencji z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Zarząd uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział VII.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 27

1. Do podejmowania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych
i majątkowych przekraczających kwotę 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz składania oświadczeń woli w innych sprawach niż wyżej wymienione z wyłączeniem pkt 2 upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.
2. W sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu upoważniony jest każdy
z członków Zarządu.
Za sprawy zwykłego zarządu uważa się między innymi:
a) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
b) podpisywanie deklaracji podatkowych i innych,
c) podpisywanie dokumentów ZUS : rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
d) podpisywanie dokumentów księgowych w ramach prowadzonej księgowości z wyłączeniem dokumentów sprawozdawczych rocznych,
3. Osobami uprawnionym do prowadzenia spraw wewnętrznych Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VIII.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz uchwala regulamin swojej pracy.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie władz Stowarzyszenia.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, ale przynajmniej 1 raz w roku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, że szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
c) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 30

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Komisja uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział IX.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, nawiązki sądowe, sponsoring, granty, itp.,
c) dobrowolne wpłaty członków wspierających z kraju i zagranicy,
d) dochody z działalności Stowarzyszenia,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia, nadwyżka przychodów nad kosztami
i inne źródła np. kredyty, pożyczki,
f) środki pozyskane ze zbiórek publicznych,
g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
h) dotacje udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział X.

WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Wybory do organów Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym
z pośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ten z kandydatów, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów zarządza się dodatkowe głosowanie na 2 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
Brak rozstrzygnięcia w tej turze wymaga ponownego zgłaszania kandydatów
i przeprowadzenia wyborów.
3. Do wyboru pozostałych członków władz Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość oddanych głosów a w skład władz wchodzą osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów i w ten sposób zostanie przekroczona liczba osób wybieranych w skład władz Stowarzyszenia, zarządza się dodatkowe głosowanie na te osoby, a wybrana zostanie ta osoba, która w kolejnym głosowaniu uzyska największą ilość głosów.

Rozdział XI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Uchwalenie zmian statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu jego majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Sokół Bogusław

2. Szczyrbaty Władysław

3. Olczyńska Ewa

Zarząd PDF Drukuj Email
Przewodniczący – Bogusław Sokół

Wiceprzewodniczący – Władysław Szczyrbaty

Skarbnik – Ewa Olczyńska

Numery telefonów na stronie „Kontakt”

Statut PDF Drukuj Email

STATUT
STOWARZYSZENIA
?Jordan?
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ?Jordan? zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – ?Prawo
o stowarzyszeniach? (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie
i statucie.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą działania miasto Polkowice, adres: Stowarzyszenie ?Jordan?
ul. B. Kominka 18
59-100Polkowice

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym również własnych członków.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się logo zawierającym nazwę i symbole zatwierdzone przez Zarząd.

§ 6

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział II.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Aktywizowanie społeczności lokalnych wokół idei budowy, zorganizowania
i prowadzenia całodobowego domu opieki,
b) Wybudowanie, zorganizowanie i prowadzenie całodobowego domu opieki dla ludzi, których głównym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, bądź też inne wiarygodne źródło finansowania zapewniające swoje utrzymanie zgodnie z warunkami umowy zamieszkania w całodobowym domu opieki,
c) Pomoc duchowa i materialna dla pensjonariuszy całodobowego domu opieki,
d) Edukacja społeczna uwrażliwiająca na potrzeby ludzi starszych,
e) Propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia,
f) Kształtowanie i wykorzystanie wolontariatu dla ludzi wymagających pomocy fizycznej,
g) Opieka medyczna na zasadach i w ramach Zakładu Opieki Leczniczej ? ZOL,

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego realizowany jest w całości dla celów Stowarzyszenia wymienionych w §7 pkt.1, a działalności odpłatnej dla celów w §7 pkt.1b i pkt.1g.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) Aktywną działalność popularyzatorską oraz upowszechnianie celów Stowarzyszenia,
b) Promowanie celów działalności Stowarzyszenia w prasie, radio, telewizji
i w internecie,
c) Organizowanie spotkań dla propagowania tematyki związanej z realizacją celów statutowych,
d) Popularyzację wiedzy na temat problemów i potrzeb ludzi w starszym wieku,
e) Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie oddziaływań mających na celu utrzymanie zdrowia, dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej,
f) Opiekę duszpasterską sprawowaną przez osobę duchowną ze zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Polkowicach oraz osoby przez nią wyznaczone,
g) Organizowanie zdrowego trybu życia,
h) Wspieranie dzieci i młodzieży, która pragnie pomagać ludziom w starszym wieku,
i) Organizowanie seminariów, pokazów, odczytów, konkursów o tematyce związanej z realizacją celów statutowych,
j) Współpracę w realizacji celów statutowych z innymi instytucjami i organizacjami,
k) Pozyskiwanie środków finansowych do realizacji zadań statutowych, między innymi poprzez organizowanie różnego typu akcji.

Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje społeczne, które uznają cele Stowarzyszenia i przyjmują obowiązek udziału w ich realizacji.
2. Członkom zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo SA związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach ,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – zainteresowany działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, po jego rejestracji, stają się wszyscy jego Założyciele, którzy uchwalili statut.
3. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna kościół, inne związki wyznaniowe lub organizacja, która aprobuje statutowe cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.
2. Członkostwo wspierające Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, po złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu opinii dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pełnomocnego przedstawiciela.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) udziału w działalności i wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków, propozycji i uwag w zakresie działania Stowarzyszenia określonego statutem.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członek wspierający ma takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni,
z wyłączeniem §13 pkt.1b i 2c.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd za prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem oraz za nie przestrzeganie uchwał władz,
d) śmierć członka,
e) likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16

Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego lub członka Zarządu bezwzględną większością głosów.

§ 17

O skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia zawiadamia się go na piśmie
w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu służy prawo odwołania się na piśmie do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie prawa członkowskie odwołującego się ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Rozdział V.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd powiadamiając członków co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania.
3. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Komitet Założycielski Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o rejestracji stowarzyszenia, na zasadach określonych w pkt. 2.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
3. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winni swój pisemny wniosek uzasadnić i określić jakie sprawy mają być przedmiotem obrad.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do uczestnictwa członków.
3. Głosowania są jawne. Na żądanie co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania Członków przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Przewodniczącego,
b) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
c) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
f) zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych,
g) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia i kwestii wykluczenia członkowska,
i) podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VI.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym Przewodniczący.
3. Zarząd na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jego składu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami działalności uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków,
e) określenie zasad opłacania składek członkowskich,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przed upływem kadencji z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Zarząd uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział VII.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 27

1. Do podejmowania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych
i majątkowych przekraczających kwotę 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz składania oświadczeń woli w innych sprawach niż wyżej wymienione z wyłączeniem pkt 2 upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.
2. W sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu upoważniony jest każdy
z członków Zarządu.
Za sprawy zwykłego zarządu uważa się między innymi:
a) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
b) podpisywanie deklaracji podatkowych i innych,
c) podpisywanie dokumentów ZUS : rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
d) podpisywanie dokumentów księgowych w ramach prowadzonej księgowości z wyłączeniem dokumentów sprawozdawczych rocznych,
3. Osobami uprawnionym do prowadzenia spraw wewnętrznych Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VIII.

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz uchwala regulamin swojej pracy.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie władz Stowarzyszenia.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, ale przynajmniej 1 raz w roku.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, że szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
c) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 30

1. W przypadku zwolnienia miejsca w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
z przyczyn określonych w §15 ust. 1 pkt a-d, Komisja uzupełnia swój skład przez kooptację. Osoba kooptowana pełni funkcję do końca kadencji swojego poprzednika.
2. Na drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż 1/3 dotychczasowego składu.
3. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Odpowiednia uchwała Zebrania podejmowana jest w trybie przewidzianym dla powołania członków władz wybieralnych stowarzyszenia.

Rozdział IX.

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, nawiązki sądowe, sponsoring, granty, itp.,
c) dobrowolne wpłaty członków wspierających z kraju i zagranicy,
d) dochody z działalności Stowarzyszenia,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia, nadwyżka przychodów nad kosztami
i inne źródła np. kredyty, pożyczki,
f) środki pozyskane ze zbiórek publicznych,
g) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
h) dotacje udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział X.

WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Wybory do organów Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym
z pośród nieograniczonej liczby kandydatów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ten z kandydatów, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów zarządza się dodatkowe głosowanie na 2 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
Brak rozstrzygnięcia w tej turze wymaga ponownego zgłaszania kandydatów
i przeprowadzenia wyborów.
3. Do wyboru pozostałych członków władz Stowarzyszenia wymagana jest zwykła większość oddanych głosów a w skład władz wchodzą osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów i w ten sposób zostanie przekroczona liczba osób wybieranych w skład władz Stowarzyszenia, zarządza się dodatkowe głosowanie na te osoby, a wybrana zostanie ta osoba, która w kolejnym głosowaniu uzyska największą ilość głosów.

Rozdział XI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Uchwalenie zmian statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu jego majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Sokół Bogusław

2. Szczyrbaty Władysław

3. Olczyńska Ewa

Dodaj komentarz